Patiënt

Privacyverklaring

In de gezondheidszorg worden persoonlijke en medische gegevens over u vastgelegd. Al onze medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Het wettelijke kader hiervoor wordt gevormd door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Voor LabMicTA, houdt dit in dat:

  • Iedere medewerker van LabMicTA verplicht is tot geheimhouding van hetgeen uit hoofde van de functie ter kennis komt.
  • Al uw persoonsgegevens slechts beroepsmatig en volstrekt vertrouwelijk worden gebruikt.
  • Als er gegevens in dossiers worden vastgelegd, deze uitsluitend gebruikt worden door degenen die bij uw behandeling of diagnostische ondersteuning betrokken zijn (inclusief uw behandelaar, huisarts en/of specialist). Persoonlijke medische gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan anderen worden doorgegeven. Uitzondering hierop zijn meldingen aan de GGD in het kader van de Wet Bestrijding Infectieziekten.
Feedback