Algemeen

Geschiedenis van het Laboratorium Microbiologie Twente-Achterhoek

De oprichting

Voor de tweede wereldoorlog gingen de microbiologische onderzoekingen veelal naar het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid in Utrecht. De komst van antibiotica bracht echter een scala van nieuwe mogelijkheden, waarmee het snel onderkennen van de veroorzakende bacteriën en het bepalen van hun gevoeligheid van belang werd voor de behandeling. Er werd naar gestreefd de afstand tussen inzender en diagnostisch laboratorium te verkleinen. Daartoe werd in 1947 in Enschede in het voormalig slachthuis aan de Volksparksingel het gemeentelijk bacteriologisch laboratorium geopend.

In de eerste jaren was het overgrote deel van de onderzoekingen gericht op het onderkennen van de toen epidemiologisch belangrijkste bacterieel veroorzaakte besmettelijke ziekten: tuberculose, tyfus, difterie en syfilis. In de daaropvolgende jaren kwam het accent in toenemende mate te liggen op diagnostisch onderzoek bij infecties van individuele patiënten.

Technische ontwikkelingen zorgden voor een steeds breder veld van mogelijkheden voor laboratoriumdiagnostiek. Het gebrek aan ruimte werd steeds nijpender. In 1966 verhuisde het bacteriologisch laboratorium samen met het pathologisch-anatomisch laboratorium en de GGD naar het nieuwe onderkomen aan de Burg. Edo Bergsmalaan 1, het pand waarin het Laboratorium Microbiologie tot november 2013 gevestigd was.

Van gemeentelijk naar streeklaboratorium

De toenmalige organisatiestructuur van het bacteriologisch laboratorium werd meer en meer als belemmerend ervaren voor de mogelijkheden tot ontplooiing. Gemeentelijk beleid stond in de weg bij het invoeren van nieuwe mogelijkheden voor microbiologisch en immunologisch laboratoriumdiagnostiek. In 1970 vond de fusie plaats van het streeklaboratorium voor de pathologie en het bacteriologisch laboratorium tot het Streeklaboratorium voor de pathologie en microbiologie in Twente en de Gelderse Achterhoek.

Opkomst consultfunctie en infectiepreventie

In de jaren zeventig veranderde de medische microbiologie van karakter: naast het aanleveren van resultaten van laboratoriumonderzoek kwam de nadruk meer op de consultatieve begeleiding van de behandeling van de individuele patiënt met een ernstige infectie te liggen. Daarnaast werd vanuit het streeklaboratorium - in samenwerking met de ziekenhuisapothekers - een regionaal antibioticabeleid ontwikkeld en in stand gehouden. Dit resulteerde in 1975 in de uitgave van Microbiologica: richtlijnen ter voorlichting en sturing van het gebruik van antimicrobiële middelen in de regio.

Sinds 1978 is de administratie van het microbiologisch laboratorium geautomatiseerd. Hierdoor werd de mogelijkheid tot begeleiding van de patiënt sterk verbeterd. Bewerking van de resultaten maakte het mogelijk trends waar te nemen in resistentie en samenhang met lokalisatie, waardoor gerichte sturing kon worden gegeven aan antibiotisch en preventief beleid.

Ook de ziekenhuishygiëne kreeg steeds meer aandacht: de nadruk op voorkoming van besmetting met infectieziekten werd steeds sterker. Vanuit het medisch microbiologisch laboratorium werd de organisatie van de ziekenhuishygiëne in de regionale ziekenhuizen geïnitieerd en medisch inhoudelijk aangestuurd en begeleid.

Scheiding Pathologie en Microbiologie

In de jaren negentig ontstond de discussie om het laboratorium dichter bij het ziekenhuis te brengen door middel van dependancevorming met volwaardige basislaboratoria in de ziekenhuizen. De decentralisatieplannen van microbiologie waren voor pathologie aanleiding om zich in 1996 te verzelfstandigen tot het Laboratorium Pathologie Oost Nederland. Het microbiologisch laboratorium ging verder onder de statutaire naam Streeklaboratorium voor de Microbiologie in Twente en de Gelderse Achterhoek, met als roepnaam “Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek (LabMicTA)”.

Verhuizing naar Hengelo

De vuurwerkramp in 2000 in Enschede had mede tot gevolg dat overheden striktere naleving van vergunningen eisten. Aanpassingen aan het gebouw in het kader van gebruiks- en milieuvergunningen brachten grote investeringen met zich mee. In 2004 is besloten van dependancevorming af te zien, omdat mede door de gedane investeringen in het pand aan de Burg. Edo Bergsmalaan decentralisatie financieel niet haalbaar is. Renovatie betekent wel dat het laboratorium de komende jaren verantwoord in het pand gehuisvest kon blijven.

Vanaf 2003 heeft LabMicTA een laboratorium management systeem geïmplementeerd. Toen is gestart met “Winlims”, inmiddels wordt sinds 2013 met “GLIMS” gewerkt. In de laatste jaren is met name gewerkt aan de herinrichting van het laboratorium op de rol, waarbij de interne logistiek met inachtneming van arbo-technische aspecten op de voorgrond stond.

In november 2013 zijn het Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek en het Laboratorium Pathologie Oost Nederland verhuisd naar het nieuwe pand aan de Boerhaavelaan in Hengelo, pal naast het ZGT.


Voor verdere informatie van algemene of meer specifieke(re) aard wordt u verwezen naar de jaarverslagen van ons laboratorium op deze website.

Feedback