Algemeen

Beloningsbeleid.

Arbeidsvoorwaarden

De stichting valt onder de Cao Ziekenhuizen. Medewerkers kunnen o.a. gebruik maken van een breed pakket aan arbeidsvoorwaarden binnen het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden. In de statuten van onze organisatie is vastgelegd dat voor werknemers de Cao Ziekenhuizen wordt toegepast.

De bepalingen van de Cao hebben een standaard karakter. Dat wil zeggen dat voor zover daarin niet anders is bepaald, het de werkgever niet is toegestaan af te wijken van de bepalingen van de Cao of arbeidsvoorwaarden met de werknemer overeen te komen, die in deze Cao niet zijn geregeld.

In hoofdstuk 7 Salariëring en vakantiebijslag en hoofdstuk 16 Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten van deze Cao wordt de beloning geregeld.De functiebeschrijvingen waarop hoofstuk 7 van toepassing is, zijn vastgesteld volgens de systematiek FunctieWaardering Gezondheidszorg (FWG). Salariëring van deze werknemers vindt plaats volgens de salarisschalen van de Cao. Werknemers die onder AMS vallen, ontvangen een salaris conform de salaristabel Medisch Specialisten.


Wet normering topinkomens

Op grond van de WNT mag het inkomen in het jaar 2014 van functionarissen in de (semi) publieke sector behoudens overgangsrecht maximaal 130% van het ministerssalaris zijn.  

In het jaar 2017 hadden we geen functionarissen in dienst van wie de beloning boven de WNT-norm lag.

Feedback