Privacybeleid

Privacybeleid

Privacyverklaring

In de gezondheidszorg worden persoonlijke en medische gegevens over u vastgelegd. Al onze medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Het wettelijke kader hiervoor wordt gevormd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

LabMicTA heeft een privacyreglement. In dit reglement is in ieder geval opgenomen dat:

  • iedere medewerker van LabMicTA verplicht is tot geheimhouding van hetgeen uit hoofde van de functie ter kennis komt;
  • al uw persoonsgegevens slechts beroepsmatig en volstrekt vertrouwelijk worden gebruikt;
  • als er gegevens in uw dossiers worden vastgelegd, deze uitsluitend gebruikt worden door degenen die bij uw behandeling of diagnostische ondersteuning betrokken zijn (inclusief uw behandelaar, huisarts en/of specialist) en door degenen die uw gegevens administratief verwerken;
  • in het kader van de behandeling het soms noodzakelijk is om materiaal en patiëntgegevens door te sturen naar een extern laboratorium voor nader onderzoek. Dit doen wij op basis van de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).
  • daar waar de WGBO niet van toepassing is, wij uw persoonlijke medische gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan anderen sturen. Uitzondering hierop zijn meldingen aan de GGD in het kader van de Wet Bestrijding Infectieziekten;
  • geanonimiseerde gegevens verstrekt worden aan landelijke en/of regionale instanties en kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen ten behoeve van managementinformatie;
  • u uw gegevens kunt inzien en laten corrigeren of verwijderen als deze onjuist blijken te zijn. U mag ook weten naar wie uw gegevens zijn verstuurd.

Belangrijk om te weten 

Patiëntmateriaal dat na uitvoering van de aangevraagde diagnostiek overblijft, kan - na anonimiseren - worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Ook kan het worden gebruikt voor het optimaliseren of uittesten van LabMicTA-diagnostiek.

LabMicTA gaat ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van uw resterend lichaamsmateriaal. Wanneer u wel bezwaar heeft, dan kunt de folder “Gebruik restmateriaal” lezen. Hierin staat beschreven hoe u bezwaar kunt maken; een formulier om bezwaar te maken vormt onderdeel van de folder. De folder is bij uw behandelaar en op onze website beschikbaar.

Website LabMicTA

LabMicTA maakt op haar website gebruik van Cookies.

Nieuwsbrief

Meldt u zich aan voor de LabMicTA nieuwsbrief? Dan gebruiken wij uw gegevens uitsluitend om u deze nieuwsbrief te sturen. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw gegevens verwijderd.

Melding

Wanneer u bij LabMicTA een melding indient dan vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens willen wij graag ontvangen om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben over uw melding. Wij zullen nooit een individuele melding met naam en toenaam publiceren. Of op een manier gebruiken die ertoe kan leiden dat anderen te weten komen dat u bij ons een melding heeft gedaan.

LabMicTA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat wij met u contact opnemen over uw melding. Wij kunnen namelijk vaak niet in alle gevallen direct bepalen of uw melding leidt tot een onderzoek. Dit hangt er bijvoorbeeld van af of wij van meerdere mensen meldingen krijgen over hetzelfde onderwerp.

LabMicTA moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op de grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). LabMicTA  kan alleen met uw toestemming uw persoonsgegevens verwerken. Door het invullen en toesturen van het meldingsformulier geeft u hiervoor toestemming.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht LabMicTA om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

LabMicTA geeft uw persoonsgegevens niet door aan andere organisaties of personen.

Feedback