Privacybeleid

Privacybeleid

LabMicTA en uw privacy

U moet erop kunnen vertrouwen dat uw gegevens bij ons veilig zijn. In de tekst hieronder vertellen wij u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te maken hebben met u als persoon. Denk daarbij bijvoorbeeld aan uw naam, adres, geboortedatum, emailadres of bankrekeningnummer.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken dagelijks veel persoonsgegevens. Er worden gegevens verzameld, bewaard en opgevraagd. Dit kunnen gegevens zijn van patiënten van een arts voor wie wij diagnostisch onderzoek hebben uitgevoerd. Maar ook van bezoekers van onze website en personen uit bedrijven met wie wij samenwerken.  

Verantwoordelijkheid voor de veilige verwerking van uw persoonsgegevens

Alle medewerkers van LabMicTA zijn verantwoordelijk voor het veilig verwerken van uw persoonsgegevens. Zie voor een verdere toelichting de tekst onder het kopje ‘hoe bewaken wij uw privacy?’

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Voor het verwerken van persoonsgegevens is een goede reden nodig. Onze belangrijkste reden voor “verwerking” is, dat wij onderzoek uitvoeren op lichaamsmateriaal van een patiënt. Resultaten van dit onderzoek moeten wij noteren én minstens 15 jaar bewaren. Dit is per wet geregeld en hiervoor is geen aparte toestemming van de patiënt nodig. Wij verwerken uw persoonsgegevens als;

·          wij infectiediagnostiek voor u uitvoeren. Hiervoor ontvangen wij van uw behandeld arts uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt door de mensen die daarbij handelingen uitvoeren  en of uw gegevens verwerken.

·          wij patiëntmateriaal met de daarbij horende persoonsgegevens doorsturen naar een ander laboratorium voor verder onderzoek. Dit doen wij op basis van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

·          wij willen voldoen aan de wettelijke “meldingsplicht”. Sommige besmettelijke ziekten, zoals hepatitis, tbc of mazelen, moeten namelijk verplicht bij de GGD worden gemeld. Dit is op basis van de Wet Publieke Gezondheid.

·          een verzekeraar deze informatie nodig heeft om het te verzekeren risico te beoordelen. Of voor de uitvoering van een verzekeringscontract. Hiertoe zijn we wettelijk verplicht.

·          we rekeningen aanmaken en opsturen over de diagnostische onderzoeken die we voor u hebben uitgevoerd.

·          de autoriteit persoonsgegevens (AP) gegevens aan ons vraagt.

·          we wetenschappelijk onderzoek doen. Eerst zorgen we ervoor dat niemand weet dat dit patiëntmateriaal van u is geweest (anonimiseren van gegevens). Daarna kan het worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Ook kan het worden gebruikt voor het verbeteren of testen van onze eigen onderzoeksmethoden. Wij gaan ervan uit dat u daar geen bezwaar tegen heeft. Heeft u dat wel? Dan kunt u de folder “Gebruik restmateriaal” lezen. Hierin staat beschreven hoe u bezwaar kunt maken. Uw behandelaar heeft de folder; ook kunt u de folder vinden op onze website.

·          we ons werk laten controleren doormiddel van (externe) kwaliteitscontroles. Ook hierbij zorgen we er altijd voor dat het niet meer duidelijk is van welke patiënt het materiaal afkomstig is.

·          we werk door andere organisaties moeten laten uitvoeren. Wij werken alleen samen met organisaties die uw persoonsgegevens goed beveiligen en uw gegevens geheim houden. Ook mogen ze uw gegevens nooit gebruiken voor hun eigen werk. Met deze organisaties  maken wij duidelijke schriftelijke afspraken en leggen dat vast in een “verwerkersovereenkomst”.

·          u een formulier invult op onze website, met onder andere uw persoonsgegevens. Deze gebruiken we alleen voor het behandelen van uw formulier.

·          u bij ons solliciteert. Uw persoonsgegevens houden wij dan graag een half jaar in ons archief. Hiervoor vragen wij apart uw toestemming. Als u deze niet geeft, zullen wij uw persoonsgegevens na de sollicitatieprocedure vernietigen.

·          u zich heeft opgegeven voor de digitale nieuwsbrief, zodat wij deze naar u toe kunnen sturen.

·          u aanwezig was bij een workshop of cursus van LabMicTA. Dit om accreditatie punten aan u te kunnen toekennen. 

Welke persoonsgegevens kunnen wij noteren om de hierboven genoemde redenen?

·          Naam, adres en woonplaats

·          Geboortedatum

·          Geboorteplaats

·          Man/vrouw

·          Naam zorgverzekeraar

·          Polisnummer

·          BSN nummer

·          Patiëntnummer ziekenhuis (PID)

·          Gegevens aanvragende / behandelende arts

·          Telefoonnummer

·          Emailadres

·          Functie

Bijzondere persoonsgegevens die wij noteren

Gegevens over uw gezondheid die nodig zijn voor uitvoeren van het onderzoek en het adviseren van uw behandeld arts. 

Hoe bewaken wij uw privacy?

Wij hebben uw privacy hoog in het vaandel staan. Wij hebben een “functionaris gegevensbescherming” die ervoor zorgt dat LabMicTA voldoet aan de AVG. Daarnaast hebben wij een goed werkend informatiebeveiligingsbeleid. Dit beleid omschrijft en controleert alle maatregelen die we hebben genomen om uw gegevens goed te beschermen. Alle medewerkers van LabMicTA moeten zich houden aan de gedragscode “omgaan met (vertrouwelijke) informatie”. En voor al onze medewerkers geldt een geheimhoudingsplicht. Dit is geregeld is in de CAO Ziekenhuiswezen, de wet BIG en WGBO. Ook wordt de geheimhoudingsplicht met elke werknemer afgesproken in het eigen arbeidscontract.
Persoonsgegevens worden op LabMicTA volgens de wet, netjes en zorgvuldig verwerkt. Daarom voldoen ze altijd aan de volgende eisen:

·          Grondslag en doelbinding. Persoonsgegevens worden alleen met een bepaald doel genoteerd en alleen daarvoor gebruikt.

·          Dataminimalisatie. We noteren alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor dat doel. Waar het kan worden minder of geen persoonsgegevens genoteerd.

·          Pseudonimisering en anonimisering. Waar het kan worden persoonsgegevens vervangen door een verzonnen naam of nummer.

·          Bewaartermijn. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken van LabMicTA goed uit te kunnen oefenen. Het kan ook gedaan worden om te voldoen aan de wet.

·          Subsidiariteit. Bij het uitvoeren van onderzoek bij LabMicTA, zal de inbreuk op uw privacy zoveel mogelijk worden beperkt. Als er manieren zijn die deze inbreuk nog kleiner maken, zullen deze worden gebruikt.

·          Proportionaliteit. De inbreuk op uw privacy moet in verhouding staan tot de reden waarvoor uw gegevens zijn genoteerd.

Bij een nieuwe of veranderde manier van noteren van uw persoonsgegevens zullen wij een “data protection impact assessment” (DPIA) uitvoeren. Nieuw beleid of nieuwe systemen zullen daardoor uw privacy zo min mogelijk schaden. Naast privacy is patiëntveiligheid zeer belangrijk in ons werk. In bepaalde noodgevallen kan het zijn dat deze patiëntveiligheid belangrijker wordt geacht dan privacy. Ons uitgangspunt is dat wij altijd zorgvuldig omgaan met patientgegevens en alleen delen wat er nodig is in het kader van goede zorg.

Welke rechten heeft u? 

In de AVG zijn onder andere de volgende rechten vastgelegd:

·          U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u noteren. Dit verzoek kunt u indienen bij de medische administratie van LabMicTa (tel.nr. 088-537 4200). Binnen een maand reageren we op uw verzoek.

·          Een aanvrager van het onderzoek kan vragen de persoonsgegevens van een patiënt te veranderen. Neem hiervoor contact op met de medische administratie van LabMicTA (tel.nr. 088-537 4200). 

Cookies

LabMicTA maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden. Zij worden automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst. Dit gebeurt bij elk bezoek aan onze website. Cookies helpen om onze website te verbeteren. En laten ons zien hoe onze website wordt gebruikt. Maar niet wie u bent.

Voor sommige cookies is toestemming nodig. Die vragen wij dan ook aan u met een pop-up venster, in ieder geval bij een eerste bezoek aan onze website. U kunt uw toestemming later ook weer intrekken. Dat kan via de website. Daarnaast kunt u cookies verwijderen uit uw internetbrowser. En u kunt de instellingen van uw internetbrowser instellen naar uw persoonlijke voorkeuren. 

Contact

Functionaris gegevensbescherming LabMicTA
Telefoonnummer: +31(0)88- 5374200
Emailadres: fg@labmicta.nl

Feedback